ue ue

Inżynier Kontraktu wyłoniony

Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KORNOWAC- etap I”. Gminę reprezentował Wójt – Grzegorz Niestrój. W imieniu Wykonawcy – Domu Inżynierskiego PROMIS S. A. ze Szczecina umowę podpisała Pani Prezes Zarządu – Urszula Głod. Wartość umowy wynosi 292 740,00 zł brutto. Głównym zadaniem Inżyniera Kontraktu będzie sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz prowadzenie rozliczeń wykonanych robót.

Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie przetargu na Pomoc Techniczną dla Jednostki Realizującej Projekt oraz na roboty budowlane dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I”.

Opublikowane przez: Sławomir Sztejka
 W dniu 12-04-2017

artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: