ue ue

Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej – dofinansowanie krok po kroku:

DLA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY OTRZYMALI W TEJ SPRAWIE KORESPONDENCJĘ

Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej – dofinansowanie krok po kroku:

 • Proszę wypełnić wniosek o udzielnie dotacji, następnie złożyć wniosek do Urzędu Gminy Kornowac.
  1. Wniosek wrzucić do skrzynki pod drzwiami Urzędu lub wysłać pocztą;
  2. Dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego własność – odpis z Księgi Wieczystej, akt notarialny, umowa;
  3. Termin do 30 czerwca 2020 r. (najlepiej składać jak najszybciej).
 • Po pozytywnej ocenie wniosku następuje PODPISANIE UMOWY o udzielnie dotacji pomiędzy mieszkańcem, a Gminą Kornowac.
  1. Informacja o pozytywnym/negatywnym rozpatrzeniu wniosku będzie przekazywana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
  2. Do podpisania umowy potrzebny będzie numer konta, prosimy o oświadczenie lub potwierdzenie numeru konta wydrukowane z bankowości elektronicznej.
  3. Faktury z „datą wystawienia” lub z „datą sprzedaży” sprzed dnia podpisania umowy nie będą refundowane!
 • Mieszkańcy wykonujący przyłącze do kanalizacji:
  1. W pierwszej kolejności należy dzwonić do Pana Inspektora Tomasza Staniek (tel. 607 873 200), z Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o., aby ustalić nadzór;
  2. Postępować zgodnie z Warunkami technicznymi podłączenia do sieci kanalizacji (wydane razem z pismem o możliwości podłączenia);
  3. Przyłącze można wykonać samemu lub zlecić to firmie (mieszkańcy szukają firmy we własnym zakresie);
  4. Zbierają potrzebne dokumenty, faktury/rachunki w tym zakresie, we własnym zakresie należy skontaktować się z Geodetą, w celu wykonania pomiarów geodezyjnych powykonawczych.
 • Po wykonaniu przyłącza mieszkańcy składają wniosek o wypłatę dotacji wraz z poniższymi dokumentami:
  1. Protokół odbioru technicznego wykonanego przyłącza kanalizacyjnego dokonanego przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. w Raciborzu;
  2. Oryginały rachunków lub faktur VAT (do wglądu) wystawionych na wnioskodawcę obejmujących koszty kwalifikowane wraz z dowodami zapłaty;
  3. Umowę na odprowadzenie ścieków zawartą z Wodociągami Raciborskimi Sp. z o.o. w Raciborzu;
  4. Oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub oświadczenie o jego braku.
 • Wypłata dotacji z budżetu Gminy na rachunek mieszkańca nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 32 430 10 38 wew. 117.

Opublikowane przez: Marek Stanieczek
 W dniu 08-05-2020

artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: