ue ue

Cel inwestycji

Naszym celem jest zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnego systemu oczyszczenia ścieków komunalnych. Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska i osiągnięcie norm jakościowych w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych zgodnie z wymogami Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

image

Poprzez dostęp do systemu oczyszczania ścieków komunalnych, mieszkańcy gminy Kornowac zyskają wygodę, wynikającą z tego, że nie będą musieli na własną rękę dbać o opróżnianie przydomowych zbiorników ze ściekami.

image

Działanie to ma również duże znaczenie ekologiczne. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna ogranicza bowiem zanieczyszczenia wód powierzchniowych. W ten sposób zadbamy o to, aby nasze otoczenie było czystsze i zniwelujemy swój negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Lokalizacja

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kornowac, Pogrzebień i Kobyla.

System oczyszczania ścieków komunalnych położony zostanie na następujących odcinkach:

  • W sołectwie Pogrzebień – od zajazdu Złota Iglica przy drodze wojewódzkiej 935 do granicy z Brzeziem. Inwestycją objęte zostaną następujące ulice: Kornowacka, Pamiątki, Brzezka, Lubomska, Klasztorna, Jasna, Grabowa, Lipowa, Farna, Wiejska, Ogrodowa, Nowa, Piaskowa, Wrzosowa, Jodłowa.
  • W sołectwie Kornowac – w obrębie ulic: Raciborska, Starowiejska, Spokojna, Zacisze, Wojska Polskiego.
  • W sołectwie Kobyla – w obrębie zlewni ulic: Główna, Leśna, Budzińska.

 

Poprzez system sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami możliwe będzie odprowadzenie ścieków z terenu Pogrzebienia, Kornowaca i Kobyli do oczyszczalni w Raciborzu.

Etapy

Planując inwestycję zadbaliśmy o to, aby prace nad instalacją sieci kanalizacyjnej nie utrudniły codziennego życia mieszkańców. Po przeanalizowaniu poszczególnych scenariuszy, doszliśmy do wniosku, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem będzie podzielenie robót budowlanych na trzy etapy.

etap-1 Etap 1
Prace przypadające na lata 2017-2018

W pierwszej kolejności wykonane zostaną roboty na odcinku od zajazdu Złota Iglica (znajdującego się przy drodze wojewódzkiej 935) do najwyższego punktu na ul. Pamiątki w Pogrzebieniu (w sąsiedztwie budynku nr 45).

etap-2 Etap 2
Prace przypadające na lata 2018-2020

Na tym etapie wdrażania inwestycji będziemy prowadzić prace mające na celu powstanie systemu oczyszczenia ścieków komunalnych w obrębie wsi Kornowac oraz rurociąg główny wzdłuż ulic Pamiątki i Brzezkiej w Pogrzebieniu, łączący kanalizację sanitarną gminy z kanalizacją miasta Racibórz, co pozwoli na odprowadzenie docelowe ścieków do oczyszczalni w Raciborzu.

etap-3 Etap 3
Prace przypadające na lata 2020-2022

W ostatniej części projektu wrócimy do Pogrzebienia, gdzie w sieć kanalizacyjną wyposażone zostaną ulice przylegające do głównego rurociągu oraz przeprowadzona zostanie całość prac w sołectwie Kobyla.

Korzyści

Jak już wspomnieliśmy, budowa nowoczesnego systemu oczyszczenia ścieków komunalnych oznacza przede wszystkim poprawienie komfortu codziennego życia mieszkańców.

1 860

Co najmniej tylu mieszkańców naszej gminy zostanie przyłączonych do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Po wdrożeniu projektu, do użytku mieszkańców oddane zostaną następujące elementy infrastruktury:

29,50 km

sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej

54

przepompowni przydomowych

5

przepompownie sieciowe

Planowana inwestycja pozytywnie wpłynie na otaczające nas środowisko – zapewni osiągnięcie norm jakościowych w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych zgodnie z wymogami unijnymi. Co więcej, działanie to przyczyni się też do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych Polski w obszarze gospodarki ściekowej.

Aktualności

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z osobami wchodzącymi w skład Jednostki Realizującej Projekt.

img
Marek Stanieczek Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

tel.: 324301037 wew. 120

Jednocześnie informujemy, że w razie podejrzeń co do nieodpowiedniej realizacji projektu, potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe można zgłaszać pod adresem naduzycia.POIS@miir.gov.pl
W tym celu można skorzystać również z elektronicznego systemu zgłoszeń, znajdującego się na specjalnie do tego przeznaczonej stronie internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: